Kilpatanssi

 

Kilpatanssin ohjauksen ja valmennuksen linjaus (lapset ja aikuiset)


Kilpatanssissa tuetaan tanssijan kehittymistä sosio-emotionaalisissa (mm.yhteisöllisyys, toisten huomioiminen, hyvän itsetunnon rakentaminen) kognitiivisissa (mm.oman kehon hahmotus, ajattelu,oppiminen) ja fyysis-motorisissa (mm.kuntotekijät, liikuntataidot, liikehallintatekijät)  taidoissa sekä ohjataan osallistujaa ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys.

Ohjauksen ja valmennuksen tavoitteena on lajiharjoittelun ohella kehittää tanssijan sosiaalisia taitoja ja luovuutta. Opetuksessa tulee huomioida osallistujien yksilölliset erot, iästä riippuvat henkiset ja motoriset valmiudet sekä kasvattaa puhtaan ja reilun urheilun sekä kilpailun periaatteisiin. Tanssinopetus tarjoaa turvallisen ympäristön tanssijalle taitojen, tietojen ja kokemusten kartuttamiseen ja mahdollistaa näin elinikäisen liikunnallisen elämäntavan. Tanssiliikunta antaa mahdollisuuden liikunnan, taiteen ja musiikin kohtaamiseen. Tanssiurheilu tukee omaehtoista harrastuneisuutta, vastuullisuutta ja opettaa toimimaan yhteisön jäsenenä ja myös yhteisöä varten. 

Opetuksen rakenne:

→ huomioidaan  sosio- emotionaalisten-, kognitiivisten- ja fyysis-motoristen taitojen monipuolinen harjaannuttaminen 

→ Tunnetilojen kohtaaminen monipuolisesti

→  Rohkaistaan itseilmaisuun, jolla kehitetään tanssijan itsetuntoa

→  Keskusteleva  ja osallistava opetus 

→ Itsereflektion tukeminen

→ oppimisympäristönä on riittävän toiminnallinen, haasteellinen ja motivoiva

Keskeisiä opetuksen rakenteessa huomioitavia asioita:

 • Tanssin ilo

 • Yksilöiden väliset erot

 • Sopeutuminen ryhmään yksilönä

 • Sopeutuminen parityöskentelyyn 

 • Valmentaja /ohjaaja vuorovaikutus

 • Seuratoiminnan/ liittotoiminnan vaikutus

 • Kilpailutoiminta ja –tilanteet

Valmennuksessa ja ohjauksessa huomioitavia asioita:

 • Ryhti 

 • Koordinaatio 

 • Rytmiikka

 • Kimmoisuus/ Notkeus 

 • Ravintotietous 

 • Antidoping valistus 

 • Lihashuolto 

 • Lajinomainen pukeutuminen

 • Tanssivälineiden huolto 

 • Kilpailuihin valmistautuminen ja kilpailurutiinien omaksuminen 

 • Kilpailijan oikeudet ja velvollisuudet

Valmennuksesta sovitaan ennen kauden aloitusta, jolloin laaditaan parikohtainen valmennussuunnitelma oman, nimetyn vastuuvalmentajan/vastuuhenkilön kanssa. Valmennussuunnitelman työstää yhdessä pari, parin vanhemmat sekä vastuuhenkilö/vastuuvalmentaja . Valmennussuunnitelma kehittyy parin edetessä lajissaan haastavammalle tasolle. Valmennushenkilö tarkkailee parin edistymisen lisäksi myös motivaatiota sekä paridynamiikkaa ja keskustelee näistä teemoista tarvittaessa sekä parin että vanhempien kanssa, jotta taataan motivaation säilyminen ja ehkäistään harrastusinnon loppumista. Valmennushenkilö keskustelee vanhempien kanssa myös harrastuksen rajoitteista, kuten muista harrastuksista ja taloudellisista kysymyksistä. Valmennushenkilö seuraa parin kokonaisliikuntaa ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä mm. kausittain käytävissä keskusteluissa sekä harjoituspäiväkirjan (esim. Tanssiurheiluliiton harjoituspassin) avulla. Hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin keskitytään teemakuukausittain, esim. uni, lepo, ruutuaika jne. tarkkailemalla näitä asioita ja keskustelemalla niistä seurantajakson alussa ja lopussa.

Harjoitustunnit sisältävät ikä- ja taitoluokittain mm. tanssin tekniikkaopetusta, yhteisharjoitusta ja ilmaisutaitoa. Fyysistä kehittymistä tukemaan otetaan käyttöön kausittain testausasemalla järjestettävä fysiikkapäivä.

 

Muksumix (5-6v)

MuksuMix-ryhmä on tarkoitettu 5-6-vuotiaille lapsille. Tunneilla pyritään herättämään lapsen kiinnostus tanssiin, rohkaistaan lasta nauttimaan liikkumisesta ja ilmaisusta musiikin ja rytmin vietävänä, sekä harjoitellaan ryhmän jäsenenä toimimista sekä tutustutaan omaan kehoon.

Tanssituntien tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolinen kuva tanssin maailmasta. Erilaisia tansseja opetellaan leikin ja mielikuvien avulla. Ryhmässä opetellaan oman kehon hallintaa ja tuntemista perusliikuntataitoja kehittäen. Tunneilla tanssitaan pieniä, ikätasolle sopivia tansseja yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Tavoitteellisuus ei sulje pois leikinomaisuutta ryhmän toiminnassa. Tunneilla kannustetaan omaehtoiseen liikkeen tuottamiseen eri rytmeissä ja luodaan näin mahdollisuuksia kehon tuntemuksen ja hallinnan kehittymiselle.

Mikäli on halukkuutta, niin ryhmän tavoitteena on osallistua kevätkauden 2019 aikana pidettävään kilpailuun Muksumix 2 - tai Muksumix 4 - sarjassa. Muksumix-kilpailuun voivat osallistua myös tyttöparit, eli vaikka poikapari vielä tässä vaiheessa puuttuisi, se ei ole esteenä. Ryhmän ohjaaja auttaa sopivien parien muodostamisessa ja parin etsimisessä mahdollisuuksien mukaan.

Opeteltavat tanssit ovat ensisijaisesti valssi ja cha cha. Näiden lisäksi harjoitellaan quickstep ja jive. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (45min.)

Uudet kilpatanssin alkeet

Kilpatanssin lasten alkeisryhmät on tarkoitettu aloittaville kilpatanssijoille tai kilpatanssin harrastajille, ja niissä opetellaan perinteisiä vakio-/latinalaistansseja. Alkeissa opetellaan F-luokan 4 tanssia, eli vakioista hidas valssi ja quickstep sekä lattareista cha-cha ja jive. Ryhmiin voi osallistua ilman paria ja autamme myös parin etsimisessä, jos haluaa siirtyä kilpailemaan.

Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettävään kilpailuun Muksumix 2 - tai Muksumix 4 - sarjassa. Muksumix-kilpailuun voivat osallistua myös tyttöparit, eli vaikka poikapari vielä tässä vaiheessa puuttuisi, se ei ole esteenä. 

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, ennen kilpailuihin osallistumista mahdollisesti useammin (ammattivalmentaja opettajana).

Kun tyttö-poika parit on ryhmässä muodostettu ohjaajan johdolla, nimetään jokaiselle parille oma valmennushenkilö. Tyttö-poika parit siirtyvät kilpatanssin alkeet ryhmään seuraavalla kaudella.


Keskeinen sisältö ohjauksessa ja valmennuksessa:

 • Valssin,  cha-chan peruskuvioiden omaksuminen. 

 • Perusrytmin ja perusotteiden ja –asentojen hallinta kaikissa tansseissa. 

 • Tanssillisen tanssimuodon hahmottaminen ryhdin ja jäntevyyden kautta

Kilpatanssin alkeet

Kilpatanssin lasten alkeisryhmät on tarkoitettu aloittaville kilpatanssijoille tai kilpatanssin harrastajille, ja niissä opetellaan perinteisiä vakio-/latinalaistansseja. Alkeissa opetellaan F-luokan 4 tanssia, eli vakioista hidas valssi ja quickstep sekä lattareista cha-cha ja jive. 

Ryhmän tavoitteena on osallistua kauden aikana pidettäviin kilpailuihin Muksumix 2 - tai Muksumix 4 - sarjassa. Kauden lopussa kilpatanssin alkeille järjestetään katselmukset, jossa katsotaan, että pari on omaksunut tanssin perusteet ja sillä on valmiudet aloittaa harjoittelu kilpailemista varten.

Nimetty valmennushenkilö suunnittelee parin, parin vanhempien ja valmentajan kanssa parin tavoitteet, suunnitelmat, kilpailut ja auttaa paria etenemään kohti tavoitteita. Valmennushenkilö on mukana mahdollisimman usein kilpailuissa ja auttaa paria ja parin vanhempia kilpailupaikalla. Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa (1x ammattivalmentaja, 1x tanssinohjaaja).

Keskeinen sisältö ohjauksessa ja valmennuksessa:

 • Valssin,( tangon), quickstepin, (samban) cha-chan ja jiven peruskuvioiden omaksuminen. 

 • Perusrytmin, painon siirtojen, perusotteiden ja –asentojen hallinta kaikissa tansseissa. 

 • Tanssisuuntien ja käännösmäärien hahmottaminen tilassa vartalon suuntien kautta 

 • Tanssillisen tanssimuodon hahmottaminen ryhdin ja jäntevyyden kautta

Kilpatanssi E-A

E on ensimmäinen kilpailuluokka. E-luokan tansseja ovat hidas valssi, tango, quickstep, samba, cha cha chaa ja jive. Jokaiselle parille on nimetty oma valmennushenkilö, joka suunnittelee yhdessä parin, parin vanhempien ja valmentajien kanssa valmennussuunnitelman. Valmennussuunnitelmaa sisältää myös tavoitteet ja kilpailut. Valmennuksen ja ohjauksen tavoite on pitää parin motivaatiota yllä, kehittää taitoja, kannustaa kilpailemiseen, opettaa ilmaisua ja kannustaa harrastamaan monipuolisesti muitakin lajeja. E-luokkalaiset harjoittelevat kaksi tai kolme kertaa viikossa riippuen valmennussuunnitelmasta. E-luokkalaisia kannustetaan osallistuvan Suomessa järjestettäville tanssileireille vähintään kerran vuoden aikana. Valmentajina toimivat ammattivalmentajat ja tanssiohjaajat.

E-luokan keskeinen sisältö valmennuksessa ja ohjauksessa:

 • Nousujen ja laskujen parantaminen (vartalo-, jalka- ja jalkateränousu) 

 • Käännösmäärien kehittäminen oikeisiin mittoihin 

 • Jalkatekniikka ja jalkaterätekniikka 

 • Vastaliike (CBM) ja vastaliikeasento (CBMP) 

 • Vartalon swing, kallistukset 

 • Ohjaus, vartalon ja käsien käyttö 

 • Lisätään tarvittaessa kuvioita sallittujen kuvioiden listalta, vanhoja kuvioita mahdollisimman paljon hyväksi käyttäen 

 • (Opitaan rumba ja foxtrot)

 

D-luokassa tanssitaan vakiotansseista valssi, tango, foxtrot, quickstep ja latinalaistansseista samba, cha-cha, rumba, jive. D-luokassa tanssitaan edelleen rajoitetuin kuvioin mutta ne ovat haastavampia, hieman näyttävämpiä ja teknisesti vaativampia kuvioita. Valmennuksen ja ohjauksen tavoite on pitää parin motivaatiota yllä, kehittää taitoja, kannustaa kilpailemiseen, opettaa ilmaisua ja kannustaa harrastamaan monipuolisesti muitakin lajeja. D-luokkalaiset harjoittelevat kolme kertaa viikossa osallistuen ryhmä- ja yksityistunneille riippuen valmennussuunnitelmasta. D-luokkalaisia kannustetaan osallistuvan Suomessa järjestettäville tanssileireille kerran kauden aikana. Valmentajina toimivat ammattivalmentajat ja tanssiohjaajat.


D-luokan keskeinen sisältö ohjauksessa ja valmennuksessa:

 • Painonsiirron, nousujen ja laskujen, jalkaterätekniikan, CBM:n, CBMP:n, kallistusten ja käännösmäärien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ja näiden taitojen parantaminen.

 • Eri tanssien karakteerit / tansseille ominaiset liikkumistavat 

 •  Musiikin aistimisen ja ajoituksen (aksentointi, fraseeraus) monipuolistaminen koreografian kautta 

 •  Lisätään kuvioita sallittujen kuvioiden listan mukaisesti, vanhoja kuvioita mahdollisimman paljon hyväksi käyttäen. 

 • Opitaan wienervalssi ja pasodoble.

 

C-luokassa tanssitaan vakiotansseista kaikki viisi eli valssi, tango, wienin valssi, foxtrot, quickstep ja latinalaistansseista kaikki viisi eli samba, cha-cha, rumba, paso-doble, jive. C-luokassa tanssitaan edelleen rajoitetuin kuvioin, mutta kuviot ovat teknisesti vaativia ja näyttäviä. Valmennuksen ja ohjauksen tavoitteena on kehittää taitoja, opettaa ilmaisua, kehonhallinnan harjoittelu, fyysisen kunnon eri osa-alueiden harjoitusta. Harjoitukset koostuvat ryhmätunneista ja yksityistunneista sekä ns. vapaista harjoituksista. C-luokkalaisia kannustetaan osallistuvan Suomessa järjestettäville tanssileireille kerran kauden aikana. C-luokassa tanssivat parit harjoittelevat 3-5 kertaa viikossa parin valmennussuunnitelman mukaisesti. Parilla saattaa olla oheisharjoittelua (esim. lenkkeilyä, kuntosaliharjoittelu yms.) kilpatanssiharjoitusten lisäksi. Valmentajina toimivat ammattilaisvalmentajat ja tanssiohjaajat. Parilla on oma valmennusvastaava, joka yhdessä parin ja parin vanhempien kanssa suunnittelee valmennussuunnitelman.

C-luokan keskeinen sisältö ohjauksessa ja valmennuksessa:

 • Teknisten taitojen edelleen parantaminen 

 • Foot speed, body speed, rotaatio

 •  Perusvariaatioiden ymmärtäminen ja perusliikeratojen monipuolisempi ajoitus

 • Lisätään tarvittaessa kuvioita sallittujen kuvioiden listan mukaisesti, vanhoja kuvioita mahdollisimman paljon hyväksi käyttäen.

B-luokassa tanssitaan vakiotansseista kaikki viisi eli valssi, tango, wienin valssi, foxtrot, quickstep ja latinalaistansseista kaikki viisi eli samba, cha-cha, rumba, paso-doble, jive. B-luokassa kaikki 10 tanssia voidaan tanssia vapain kuvioin eli suoritustapaa ei enää määritellä, tekninen taitavuus ja näyttävyys ratkaisevat arvostelussa. Valmennuksen ja ohjauksen tavoitteena on kehittää taitoja, opettaa ilmaisua, kehonhallinnan harjoittelu sekä harjoittaa fyysisen kunnon eri osa-alueiden harjoitusta. Harjoitukset koostuvat ryhmätunneista ja yksityistunneista sekä ns. vapaista harjoituksista. B-luokkalaisia kannustetaan osallistuvan Suomessa järjestettäville tanssileireille kerran kauden aikana. B-luokassa tanssivat parit harjoittelevat vähintään 4 kertaa viikossa parin valmennussuunnitelman mukaisesti. Parilla saattaa olla oheisharjoittelua (esim. lenkkeilyä, kuntosaliharjoittelu yms.) kilpatanssiharjoitusten lisäksi. Parilla on oma valmennusvastaava, joka yhdessä parin ja parin vanhempien kanssa suunnittelee valmennussuunnitelman.

A-luokassa tanssitaan vakiotansseista kaikki viisi eli valssi, tango, wieninvalssi, foxtrot, quickstep ja latinalaistansseista kaikki viisi eli samba, cha-cha, rumba, paso-doble, jive. A-luokassa kaikki 10 tanssia voidaan tanssia vapain kuvioin eli suoritustapaa ei enää määritellä, tekninen taitavuus ja näyttävyys ratkaisevat arvostelussa. Valmennuksen ja ohjauksen tavoitteena on kehittää taitoja, opettaa ilmaisua, kehonhallinnan harjoittelu sekä harjoittaa fyysisen kunnon eri osa-alueiden harjoitusta. Harjoitukset koostuvat ryhmätunneista ja yksityistunneista sekä ns. vapaista harjoituksista. A-luokkalaisia kannustetaan osallistuvan Suomessa järjestettäville tanssileireille kerran kauden aikana. A-luokassa tanssivat parit harjoittelevat vähintään 5 kertaa viikossa parin valmennussuunnitelman mukaisesti. Parilla saattaa olla oheisharjoittelua (esim. lenkkeilyä, kuntosaliharjoittelu yms.) kilpatanssiharjoitusten lisäksi. Parilla on oma valmennusvastaava, joka yhdessä parin ja parin vanhempien kanssa suunnittelee valmennussuunnitelman.

Valmennussuunnitelmaan kuuluu lajiharjoitteiden ja oheisharjoitteiden lisäksi näkemys tanssijan kokonaisvaltaisesta terveydestä. Yksi toimintamme arvoista on hyvinvoiva hyrräläinen, ja valmennusvastaavan, valmentajien sekä vanhempien kanssa yhteistyössä käydään läpi teemakuukausittain hyvinvointiin liittyviä asioita, kuten terveellinen ravinto, lepo, antidoping ja päihteettömyys. Näistä löytyy tietoa myös nettisivuiltamme.